Log in

Ogłoszenie naboru wniosków na integrację!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018/G na operacje w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 01.03.2018-16.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 marca 2018 r. o godz. 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji o naborze, regulamin naboru oraz wniosek z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce "konkursy". Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w biurze czynnym w dni robocze od 7:30 do 15:30. Informacje uzyskać można także pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu link