Log in

Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności w Bilczy "KAZIMIERZ"

Zadania i cele jakie stawia sobie Fundacja „Kazimierz" określone zostały w statucie i są następujące:1.Integrację społeczności lokalnej.2.Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji budowy kościoła parafialnego oraz innych inwestycji prowadzonych przez parafię.3.Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji, nauki i oświaty, kultury i sztuki oraz rozrywki.4.Organizowanie pomocy społecznej szczególnie w zakresie poradnictwa rodzinnego, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi, i innym uzależnieniom oraz pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.5.Wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej.6. Promocja miejscowości Bilcza, w szczególności poprzez budowę i prowadzenie profesjonalnej strony internetowej i inne formy medialne, takie jak prasa i radio lokalne, ulotki, informatory itd.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:1.Współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami.2.Organizowanie koncertów, imprez, festynów, targów, wystaw, pikników, aukcji, spotkań, wyjazdów, zawodów sportowych itp.3.Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, poradnictwa, doradztwa, pokazów, itp.4.Skupianie wokół fundacji osób pragnących działać na rzecz miejscowości Bilcza, a w szczególności młodzieży.5.Prowadzenie klubów, świetlic, przedszkoli, bibliotek, sal gimnastycznych, siłowni, klubów sportowych, itp.6.Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji „Kazimierz".7.Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.


Słowa kluczowe: bilcza, fundacja
Adres:

Bilcza, ul.Szkolna 2
26-026 Morawica

Dane kontaktowe:

Telefon: 572 498 649
Email: bilcza.koloroweprzedszkole@gmail.com
Strona internetowa:

Located in: